Konkurowanie zostawiamy konkurencji
******* MY DOMINUJEMY ******
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami
Facility Management

Rynek mieszkalny

Posiadanie/współwłasność nieruchomości mieszkalnej, zapewniają właścicielom lokali prawo  zarządzania swoim budynkiem , z jednoczesnym zobowiązaniem do ponoszenia   wszelkich kosztów związanych z jej utrzymaniem. Nie jest to jednak zadanie łatwe, warto zatem powierzyć je profesjonalistom.Jako zarządca przejmujemy pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności, realizowane w ramach zleconej usługi. Zgodnie z obowiązującym prawem nasza firma jest ubezpieczona z tytułu prowadzonej działalności zarządzania nieruchomościami.Ze swojej strony zapewniamy, każdemu właścicielowi, czytelność i dostępność do informacji o własnych wpłatach dokonywanych na rzecz wspólnoty oraz na cele opłat podstawowych. Również każdy właściciel ma prawo dokonywania kontroli dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, będącej w dyspozycji zarządcy.

W myśl prowadzonej polityki naszej firmy, wynagrodzenie za usługę zarządzania jest każdorazowo negocjowane z przedstawicielami nieruchomości. Cena jest zależna od zakresu świadczonych usług dla nieruchomości. Staramy się jednak obniżać koszty poprzez dobór odpowiedniego standardu usług dla danej nieruchomości. Nasze usługi, których pełen pakiet przedstawiamy poniżej, świadczymy za wynagrodzenie w wysokości już od 0,40 zł/m2 powierzchni nieruchomości.

 

PEŁEN PAKIET USŁUG
świadczonych w ramach oferty
Polskiej Korporacji Nieruchomości
dla rynku mieszkalnego
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 

Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 • wypełniania deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną z podziałem na Koszty Utrzymania nieruchomości Wspólnej oraz Fundusz Remontowy,
 • opracowanie sposobu rozliczania dostaw mediów do budynku, przedstawienie propozycji regulaminu rozliczania mediów,
 • pobieranie i rozliczanie z właścicielami zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy,
 • windykacja należności,
 • lokowanie wolnych środków wspólnoty na lokatach terminowych wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty,
 • pobieranie i odprowadzanie podatków oraz innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej,
 • obserwacja i bieżąca analiza zmian stawek usług oraz dostawy mediów, w tym za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych w oparciu o nawiązane umowy przez wspólnotę.

Obsługa administracyjna

 • prowadzenie aktualizacji wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych
 • zawieranie, ewentualne rozwiązanie i wprowadzanie zmiany z dostawcami wody, ciepła, prądu oraz firmami wywożącymi śmieci,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz innymi podmiotami, z którymi wspólnota posiada związek prawny,
 • opracowywanie i opiniowanie treści umów z kontrahentami,
 • opracowywanie treści uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty (regulaminy, statuty, itp.),
 • potwierdzanie uprawnień do lokalu, wystawianie zaświadczeń, itp.,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,
 • dostarczanie właścicielom zawiadomień o wysokości opłat, wynikających z decyzji właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych,
 • zabezpieczenie nieruchomości w umowy stałe.

Obsługa techniczna

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przestrzeganie terminów przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wynikających z prawa budowlanego,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów ogólnobudowlanych*,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów gazowych*,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych budynku,
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich i ślepych*,
 • przygotowywanie materiałów przetargowych, wyszukiwanie wykonawców robót, przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów, analiza ofert i materiałów przetargowych,
 • prowadzenie uzgodnień urzędowych, projektowych i wykonawczych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, przekazywanie terenu robót, przeprowadzanie odbiorów, analiza kosztów.

Pogotowie techniczne – 24 godzinne*

 • utrzymanie w ciągłej gotowości 24 godzinnego pogotowia technicznego do usuwania awarii instalacji w następującym zakresie:
  -instalacja wodociągowa (ciepła i zimna woda) – usunięcie wycieków z rurociągów wodnych,
  -instalacja kanalizacyjna – usunięcie wycieków z instalacji wewnętrznej, udrożnienie pionów kanalizacyjnych i poziomów w piwnicy – aż do pierwszej studzienki rewizyjnej,
  -instalacja gazowa – usunięcie wycieków gazu z wewnętrznej
  instalacji gazowej nieruchomości wspólnej,
  -instalacja centralnego ogrzewania – usunięcie wycieków z instalacji,
  -instalacja elektryczna – usunięcie awarii mające na celu zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla budynku (część wspólna) i do mieszkań,
 • zapewnienie 24 godzinnego dyżuru,
 • wysyłanie dyżurującej brygady technicznej w terminie do 3 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii instalacji,
 • zapewnienie środków transportu, materiałów i sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania prac,
 • udostępnianie nr telefonu, pod który można zgłaszać awarie,
 • udostępnianie nr telefonu, pod który można zgłaszać awarie,
 • powiadamianie stosownych służb w przypadku gdy zabezpieczenie awarii przekracza zakres nieruchomości wspólnej.

Kontakt i zgłoszenia

Biuro Obsługi Klienta Poznań

ul. Garbary 36

61-868 Poznań

tel.: 61-853-48-30

e-mail: biuro@pknfm.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Oborniki

Bogdanowo 13A/7

64-600 Oborniki

tel: 61-221-53-78

e-mail: biuro@pknfm.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Nowogard

ul. Zamkowa 3c/5

72-200 Nowogard

e-mail: biuro@pknfm.pl